Contact: +1 604 5126 849
 

Contact: +1 604 5126 849

مهاجرت به استان نیوبرانزویک (NBPNP)

برنامه ی مهاجرت به استان نیوبرانزویک، یک برنامه ی مهاجرت دولتی است که از بین متقاضیان مشتاق برای مهاجرت به کانادا، به انتخاب افراد واجد شرایط می پردازد. در واقع این افراد می خواهند تا خودشان و خانواده شان در استان نیو برونزویک کانادا اقامت داشته باشند.

بر اساس برنامه ی مهاجرت استان نیو برونزویک، شما ممکن است با یکی از دو طریق زیر واجد شرایط شناخته شوید:

  • کارگران ماهر
  • کارگر ماهر با حمایت کارفرما
  • کارگر ماهر با حمایت خانواده
  • متقاضیان کسب و کار
  • کارگران ماهر

کارگران ماهر به دو دسته تقسیم می شوند. به عنوان یک کارگر ماهر شما بایستی یا یک وثیقه بگذارید و یا این که از یک خانواده ی حمایت کننده در نیو برونزویک برخوردار باشید.

کارگران ماهر با حمایت کارفرما

متقاضیان بایستی توانایی گرفتن اقامت دائم در نیو برونزویک را داشته باشند و بایستی حداقل 50 امتیاز خود ارزشیابی (سن، تحصیلات، تجربه کاری، توانمندی در صحبت به زبان خارجی و انطباق پذیری) کسب نمایند و حتما بایستی یک پیشنهاد کاری خوب از یک کارفرما در نیو برونزویکبه دست آورند. البته شرایط استخدام توسط کارفرما به شرح زیر است:

کارفرما نتواند از بین شهروندان کانادایی یا افرادی که دارای اقامت دائمی هستند، فرد مورد نظر خود را بیابد.
کاری تمام وقت با موقعیتی دائمی (شغلی ثابت) ارائه کند.
دستمزدی همسان با دستمزدهای ناحیه ی خود و بر اساس توافقاتی که از قبل بین کارگر و کارفرما انجام شده است اِعمال کند.

کارگر ماهر با حمایت خانواده

این برنامه، شهروندان و دیگر افرادی را که در نیو برونزویک اقامت دائم دارند و حداقل به مدت یک سال در این استان زندگی کرده اند را قادر می سازد تا به اعضای خانواده ی خود کمک کنند تا ساکن نیو برونزویک شوند.

متقاضی به واسطه ی پیشنهاد یک شغل تمام وقت و یا اشتغال بر اساس آموزش و پرورش، مهارت های زبانی، تجارب کاری، سن و توانایی سازگاری با محیط نیو برونزویک که توسط یک خانواده مورد حمایت قرار می گیرد، ارزشیابی می شود.

خانواده ی حامی (عضو خانواده ی نیو برونزویک) نیز بر اساس میزان عمل به تعهدات مرتبط با فرایند مهاجرت و اسکان موفق عضو خانواده مورد ارزشیابی قرار می گیرند. وابستگی حامی با نیو برونزویک نیز مد نظر قرار می گیرد.

متقاضیان کسب و کار

به منظور کسب صلاحیت در مهاجرت به نیو برونزویک، متقاضی بایستی مشتاق به ایجاد یک کسب و کار در نیو برونزویک بوده و همچنین بتواند حداقل 50 امتیاز خود ارزشیابی (سن، تحصیلات، تجربه کاری، توانمندی در صحبت به زبان خارجی و انطباق پذیری) را کسب نماید.

مواردی که در تعیین میزان صلاحیت متقاضی کسب و کار منظور می شوند عبارتند از:

مدارکی دال بر تجارب بالای مدیریتی در کسب و کار به عنوان یک مدیر یا مدیر ارشد ارائه نمایید.
شما مدارک محکم و مستدلی ارائه خواهید نمود مبتنی بر این که در نیو برونزویک به همراه وابستگان خود، یک کسب و کار ایجاد می نمایید و یک نقش مدیریتی قوی در کسب و کار خواهید داشت.
شما طی دوره ای که حداقل پنج روزه می باشد از نیو برونزویک دیدن خواهید نمود تا تحقیقات وسیعی انجام داده و یک مصاحبه با یک افسر برنامه ی مهاجرت داشته باشید.
برنامه ی کسب و کار شما یا همان طرح اولیه ی کسب و کار شما بایستی دارای منافع اقتصادی برای نیو برونزویک باشد و حتما باید توسط یک کارمند اداره ی مهاجرت تایید گردد.
اثبات شود که حداقل دارایی های خالص شخصی شما (مقدار کل دارایی ها منهای مقدار کل بدهی ها) حداقل به میزان 300 هزار دلار کانادا می باشد.
حداقل سرمایه گذاری شما بایستی به میزان 125 هزار دلار کانادا باشد.
باید مدارکی دال بر داشتن دانش زبان خارجه (انگلیسی و یا فرانسه) ارائه کنید.
پیش از مهاجرت بایستی یک حساب سپرده به مبلغ 75000 دلار باز نمایید.

WhatsApp chat

فرصتی استثنایی برای فرزندان شما شروع ثبت نام مدارس برای ترم سپتامبر ۲۰۲۰      اطلاعات بیشتر!